Privacybeleid

Door gebruik te maken van de diensten van Texo Trade Services B.V. (verder: TTS) stemt u in met de verwerking door TTS van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door TTS van de persoonsgegevens van derden die u aan TTS verstrekt.

                                        

De besloten vennootschap Texo Trade Services B.V. is gevestigd aan de Oostbaan 601, 2841 ML in Moordrecht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 29048843.

 

TTS verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt TTS de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat TTS voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van TTS mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. TTS verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. TTS verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

TTS wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat TTS haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

TTS bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat TTS de door u verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door TTS.

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij TTS bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op sales@texo-trade.com. TTS zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal TTS haar dienstverlening aan u staken.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop TTS de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan TTS kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via sales@texo-trade.com. TTS zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop TTS uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief!